Goju-Ryu Karate-do Kata:
 
1. Taikyoku Jodan
2. Taikyoku Chudan
3. Taikyoku Gedan
4. Taikyoku Kake Uke
5. Taikyoku Mawashi Uke
6. Geki Sai Dai Ich
7. Geki Sai Dai Ni
8. Sanchin
9. Saifa
10. Seiyunchin
11. Shisochin
12. Sanseru
13. Seipai
14. Seisan
15. Kururunfa
16.. Suparienpei
17. Tensho
 
Kata supplémentaires
 
1. Anan 
2. Anan dai
3. Paiku
4. Heiku
5. Pachu
6. Ohan
7. Ohan dai
8. Chatanyara Kushanku
9. Papuren
 
Goju-Ryu Kihon
 
1. Kihon Ido Ichi
2. Kihon Ido Ni
3. Kihon Ido Ni Nekoashi dachi
3. Kihon Ido San (Oyo Ido)
4. Renzuku Dosa
5. Shiho Ido
6. Happo Ido
7. Juppo Ido (dachi kata)
8. Hiji Atte Goho
9. Atte Kata (Tsuki kata)
10. Uke kata (Uke waza)
11. Geri Kata  (Geri waza)
 
Yaksuku Kumite:
 
1. Ippon kumite
2. Kihon kumite 1
3. Kihon kumite 2
4. Kihon kekoashi kumite
5. Yohon kumite
6. Gohon kumite
7. Roppon kumite
8. Nanahan kumite
9. Shiho kumite (kakomi kumite)
10. San dan gi
11. Kakie
12. Kote kitae
13. kaishu kote uke
 
Kumite (Combat):
 
1. Goju Kumite (Full-contact)
2. Shiai Kumite ( WKF)
3. Hieko Dachi Kumite
4. Ippo Ido Kumite
5. Kata Bunkai Kumite
6. Awase Kumite
KIHON IDO ICHI (1)

 

HIDARI SANCHIN DACHI UKE NO KAMAE
  1 - SACHIN DACHI JODAN UKE
  2 - ZENKUTSU DACHI CHUDAN UKE
  3 - SHIKO DACHI SHAKAKU GEDAN UKE
  4 - SANCHIN DACHI YOKO UKE MOROTO UKE (SHITA BARAI)
 
HIDARI SANCHIN DACHI SEIKEN TSUKI NO KAMAE
  5 - SANCHIN DACHI JODAN TSUKI
  6 - ZENKUTSU DACHI CHUDAN TSUKI
  7 - SHIKO DACHI SHAKAKU SEIKEN TSUKI
  8 - ZENKUTSU DACHI HIJI ATE
  9 - SHIKO DACHI CHOKAKU SEIKEN TSUKI
 
HIDARI SANCHIN DACHI GERI NO KAMAE
  10 - SANCHIN DACHI MAE GERI
  11 - ZENKUTSU DACHI MAE GERI
  12 - HAN ZENKUTSU DACHI MAWASHI GERI
  13 - SHIKO DACHI SHAKAKU KANSETSU GERI
 
KIHON IDO NI (2)
  1 - SACHIN DACHI JODAN UKE, CHUDAN TSUKI
  2 - ZENKUTSU DACHI CHUDAN UKE, JODAN TSUKI
  3 - SHIKO DACHI SHAKAKU GEDAN UKE, CHUDAN TSUKI
  4 - SANCHIN DACHI YOKO UKE SHITA BARAI (Chu ge uke), MOROTE TSUKI
 5 - SANCHIN DACHI CHUDAN TSUKI, MAE GERI
  6 - ZENKUTSU DACHI MAE GERI, CHUDAN TSUKI
  7 - SHIKO DACHI SHAKAKU HIJI ATE, YONHON DOSA
  8 - ZENKUTSU DACHI HIJI ATE, SEIKEN CHUDAN TSUKI
  9 - SHIKO DACHI CHOKAKU, TETSUI, URA UCHI
 10 - SANCIN DACHI MAE GERI, MAWASHI GERI
  11 - ZENKUTSU DACHI MAE GERI, HIJI ATE, YONHON DOSA
  12 - HAN ZENKUTSU DACHI SOKUTO GERI, GYAKU TSUKI

  13  - SHIKO DACHI SHAKAKU KANSETSU GERI, AGE TSUKI, YONHON DOSA

 

 
OYO  IDO (KIHON IDO SAN- 3 )
  1 - SACHIN DACHI SAMBON TSUKI
  2 - SANCHIN DACHI JODAN UKE, CHUDAN TSUKI, MAE GERI
  3 - SURI ASHI DACHI UCHI UKE (HIJI UKE), JODAN HIKI TSUKI
  4 - SURI ASHI DACHI URAUCHI, CHUDAN TSUKI
  5 - SURI ASHI DACHI MAE GERI REN TSUKI
 6 - MOTO DACHI (Hanzenkutsu dachi) TSUGI ASHI REN TSUKI
  7 - MOTO DACHI HIKI AYUMI ASHI REN TSUKI
  8 - MOTO DACHI TSUGI ASHI MAE GERI REN TSUKI
  9 - MOTO DACHI HIKI AYUMI ASHI CHOKAKU, SEIKEN TSUKI, SOKUTO GERI
  10 - MOTO DACHI YORI ASHI URA UCHI, SEIKEN TSUKI, MAE GERI
  11 – MOTO DACHI  MAE MAWASHI GERI, GYAKU MAE GERI, OI ASHI , REN TSUKI 

Nekoashi dachi Kihon Ido
 

 1. Neko ashi dach kumite kamae / Sanchin dachi / Jodan uke / Chudan seiken zuki

 2. Neko ashi dach kumite kamae / Zentkutsu dachi / Yoko uke / Seiken zuki

 3. Neko ashi dach kumite kamae / Shiko dachi / Haraiotoshi uke / Chudan seiken zuki

 4. Neko ashi dach kumite kamae / Sanchin dachi Yoko uke stabarai / Morote zuki

 5. Neko ashi dach kumite kamae / Sanchin dachi / Chudan seiken zuki / Mae geri

 6. Neko ashi dach kumite kamae / Zentkutsu dachi / Mae geri / Chudan seiken zuki

 7. Neko ashi dach kumite kamae / Shiko dachi shakaku / Hijiate 4-hon doza

 8. Neko ashi dach kumite kamae / Zenkutu dachi / Hijiate / Chudan seiken zuki

 9. Neko ashi dach kumite kamae / Shiko dachi chokkaku / Tettsui Urauchi

 10. Neko ashi dach kumite kamae / Sanchin dachi / Mae geri / Yoko geri

 11. Neko ashi dach kumite kamae / Zenkutu dachi / Mae geri / Hijiate 4-hon doza

 12. Neko ashi dach kumite kamae / Hankutsu dachi / Sokuto geri / Chudan seiken zuki

 13. Neko ashi dach kumite kamae / Shiko dachi / Kansetsu geri / Age zuki 4-hon dosa

 
aziz 3.jpg
 • Twitter Classic
 • youtube